Ons "eigen project": Jinja

Onze hoofdactiviteit is het steunen een ontwikkelingsproject. Dit doen we omdat we menen, dat op die manier directe hulp wordt geboden daar waar die het meest nodig is, namelijk bij de plaatselijke bevolking zelf. Daarnaast draagt het steunen van een zo’n concreet project bij aan de bewustwording van de noodzaak van ontwikkelingswerk.

 

Oeganda
Het project, dat we steunen, wordt in de wandeling "Jinja projekt" genoemd, omdat het gericht is op het jeugdwerk in het stadje Jinja in Oeganda. Jinja was een industriestad gelegen aan het Victoria meer daar waar de rivier de Nijl het meer verlaat. Inmiddels is de industrie voor een groot deel weggetrokken. Suikerfabrieken en katoenfabrieken zijn er niet meer. De bevolking leeft nu voornamelijk van de landbouw en de dienstverlening.

Omdat de onderwijsvoorzieningen op het platteland, behoudens eenvoudig basisonderwijs ontbreken, trekken veel jongeren naar de stad voor het volgen van middelbaar onderwijs. De overgang van het platteland naar de stad is zeer groot. Voor de toekomst van Oeganda zijn deze jongeren zeer belangrijk. Zij zijn immers de leiders van morgen! Een hoge morele standaard is voor de toekomst van het land van groot belang. De huidige vorming en opvang van de jeugd is onvoldoende.

Geschiedenis van het centrum
In 1979 heeft de Nederlandse missionaris Gerard Picavet in Jinja stad een pastoraal cultureel ontmoetingspunt voor middelbare scholieren opgezet, het Rubaga Students Centre Hij deed dit in opdracht van de toenmalige bisschop mgr. Willigers. In dit centrum worden jongeren opgevangen en krijgen zij scholing en vorming.

De bisschop van Jinja mgr. Willigers van de congregatie van Mill Hill, heeft ons indertijd gevraagd het Rubaga students’ center te adopteren. Kees Groenewoud, ook een Nederlandse missionaris, gaf toen als missievoorlichter hierover informatie in Capelle.

De toenmalige werkgroep Missie & Ontwikkeling heeft, nadat zij zich op de hoogte hadden gesteld van het doel en de werkwijze van het centrum, besloten dit centrum structureel te ondersteunen.Met name dankzij een aantal vaste donateurs, konden zij het centrum een jaarlijks gegarandeerde bijdrage toezeggen van 7000 gulden (€3350,-).

Na enige jaren heeft Kees Groenewoud, de leiding van het Rubaga Students Centre overgenomen. Hij is ook op het Centrum gaan wonen. Hij werd daarbij geassisteerd door Bonny Ibanda die de dagelijkse leiding had.

In de jaren 80 volgde Bonny met onze steun een opleiding tot sociaal werker. In 2000 is hij op onze (airmiles) kosten naar Nederland gekomen. Op initiatief van de werkgroep heeft hij stage gelopen bij allerlei instellingen, die met jongeren werken. Niet lang daarna nadat Kees uit het Rubaga Students Centre was vertrokken, is hij door pater Gerard Picavet uitgenodigd om  bij hem in het opvangcentrum in de stad Jinja te komen werken. Daar heeft hij tot 2015 gewerkt. Op 19 juli 2015 is hij onverwacht overleden.

Eind 2000 is kees op gevolgd door een Afrikaanse priester. In 2009 is de leider van het centrum father Godfrey Etolu (via de airmilesactie) te gast geweest in onze parochie.

Kees Groenewoud

Father Godfrey


Huidige stand van zaken
Father Ben is op dit moment de leider van het centrum. In de weekends komen de middelbare scholieren voor een seminar over politieke bewustwording, aids en sociaal culturele zaken naar het centrum. Oud cursisten zitten nu op belangrijke posities in het gouvernement of geven ook weer les op het centrum.

 

Het centrum wordt door de week gebruikt voor scholing van jeugdleiders uit de dorpen. Bij deze jonge mensen ligt de toekomst van Oeganda. In de dorpen ligt nu de nadruk op gezond leven. Voedsel wordt in de eerste plaats verbouwd voor eigen gebruik en overschotten worden ter plaatse verwerkt of gaan naar de markt in de stad. Gewerkt wordt in coöperaties. Financiering vindt plaats door coöperatieve boerenleenbanken. In Jinja stad werken coöperaties in de vorm van coöperatieve bedrijfjes, zoals bijv. een dakpannenfabriek en een garage service centrum. Dit laatste geeft ook de mogelijkheid voor opleiding van jonge mensen voor een vak. Dit alles vraagt leiding.

Samengevat dient het centrum nu in de weekends voor bewustwordingscursussen voor de schooljeugd en van dinsdag- tot zaterdagochtend voor de opleiding van jonge mannen en vrouwen voor leidinggevende functies.

Father Benedict Wakabi


IPV Young in Oeganda

De computerkamer met laptop en beamer


In 2012 is een groep jongeren uit onze parochie op uitnodiging van father Godfrey Etolu op bezoek geweest in Jinja. Zij hebben in het centrum een computer ruimte ingericht, waarvan de studenten dankbaar gebruik maken.

 

Kees Groenewoud heeft ons bij herhaling verteld dat de jaarlijkse bijdrage uit Capelle, de opbouw en uitbouw van het centrum heeft gemaakt tot wat het nu is. Sinds 2007 volgde Kees het project vanuit Nederland. Regelmatig bezocht hij het project vanuit Nederland.

Bijdrage
Om die verdere ontwikkeling te blijven ondersteunen is de bijdrage inmiddels verhoogd van € 3250 tot € 6000 per jaar. Met dat bedrag maken wij mede de opleiding van 1500 jonge mensen mogelijk, ieder jaar opnieuw. Het centrum vormt voor het hele bisdom Jinja een voorname basis voor het werken met de jeugd.

 

 

Een groep van ca. 50 mensen in onze parochie brengt dit bedrag door een vaste bijdrage bijeen, maar door natuurlijk verloop blijven nieuwe vaste bijdragers nodig. De vaste bijdragers worden twee keer per jaar geïnformeerd over ontwikkelingen van het project.

 

Wanneer u het Jinja project mee wilt gaan steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op:

 

IBANnummer NL94 INGB 0002 9483 89
t.n.v. Missie bijdrage Paulus’ Bekering te Capelle a/d IJssel
o.v.v. vaste bijdrager